Forkortelser: A

bokstaven A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

AAR Auto-Apply Recommendations (Google Ads)

AAVE African-American Vernacular English

ABA Applied Behavior Analysis (anvendt atferdsanalyse)

ABC Airways Breathing Circulation

Ab.prov. abortus provocatus - uoffisiell forkortelse av «provosert abort», altså framkalt abort.

A/B-testing er ikke en forkortelse, men en metode for å vurdere to versjoner av noe (for eksempel en nettside, en annonse eller et produkt) for å kunne avgjøre hvilken versjon som gir best resultater.

ACA automatically created assets. Google bruker innhold på nettsiden din til å generere overskrifter og beskrivelser i annonser ved hjelp av kunstig intelligens.

ACAPS American Council of Academic Plastic Surgeons

ACB-operasjon aortokoronar bypassoperasjon – hjerteoperasjon hvor man bytter ut forkalkede blodårer (kransarterier) med nye, ofte tatt fra vener i leggen.

ACE angiotensin converting enzyme – enzym som produseres i nyrene og har betydning for bl.a. blodtrykket.

ACE-hemmer – medikamentgruppe som brukes som blodtrykksmedisin, for å forebygge hjerteinfarkt m.m.

ACTH adrenocorticotropic hormone – hormon som skilles ut fra hypofysen og stimulerer dannelsen av adrenalinliknende hormoner i binyrebarken

anno domini («i det Herrens år», dvs. e.Kr.). Se også evt.

ADD attention deficit disorder – oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet

ADH antidiuretisk hormon – vasopressin. Styringshormon fra hjernen som hemmer utskillelsen av urin. Bl.a. alkohol hemmer utskillelsen av ADH, og gjør at man må late vannet oftere når man drikker, og er tørst dagen etter.

ADHD attention deficit hyperactive disorder – oppmerksomhetsforstyrrelse, ledsaget av motorisk uro (hyperaktivitet), som antakelig kommer av forstyrrelse i aktiveringssystemet i hjernen.

ADL activities of daily living – begrep mye brukt i omsorgstjenesten, som betegner en persons evne til å klare dagligdagse gjøremål som personlig hygiene, matlaging, renhold etc.

adm.dir. (men adm. direktør: se reglene for forkortelser)

ADR American Depositary Receipts

ADSL asymmetric digital subscriber line

AED arabiske dirham (det internasjonale valutakodesystemet)

AESGP Association of the European Self-Medication Industry. Europeisk organisasjon for produsenter av reseptfrie legemidler

AFAIK as far as I know (Internett-sjargong)

AFP avtalefestet pensjon

AFP alphaføtoprotein – antigen som er naturlig forekommende i fostre. Forhøyede verdier hos mor kan gi mistanke om at fosteret har en misdannelse/syndrom. Hos voksne ikkegravide er det unormalt, og er et tegn på sykdom, bl.a. visse kreftformer.

AGJV Acciona Ghella Joint Venture

AHF antihemofil faktor – en del av levringssystemet i blodet. Mangel på AHF gir en form for blødersykdom.

AHLR avansert hjerte-lunge-redning – gjenopplivning av personer med hjertestans, bl.a. ved hjelp av defibrillator («hjertestarter»). Jf. HLR.

AHS avansert hjemmesykehus. Se eksempel her: Avansert hjemmesykehus (AHS) for pasienter ved avdeling for blodsykdommer, OUS Rikshospitalet

AI artificial intelligence (norsk: KI kunstig intelligens). Korrekturavdelingen anbefaler at du bruker KI. Årets ord 2023 er «KI-generert».

KI-generert bilde av kvinne
KI-generert bilde, som så er redigert i Photoshop. Originalen ble laget på Instantart.io.

 

AI Amnesty International (også: artificial insemination, artificial Intelligence og aortainsuffisiens – lekkasje i hovedpulsårens klaff, som fører til og økt belastning på hjertet).

AID Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.

aids acquired immunodeficiency syndrome – alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.

Språkrådet om forkortelser av navn på sykdommer: «Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.» Les mer her …

AIHA autoimmun hemolytisk anemi – blodmangel (anemi) som skyldes at kroppen angriper egne røde blodlegemer.

AIP Apotekenes innkjøpspris, pris på legemiddel fra grossist til apotek/detaljist

AI4AfL artificial intelligence for assessment for learning. AI4AfL er et prosjekt med navnet Kunstig intelligens for vurdering for læring for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre. Målet er «å utvikle kunstig intelligens-teknologi som kan analysere elevers tekster og gi semantiske, syntaktiske og sentimentale tilbakemeldinger tilpasset hver eneste elev». Les mer på prosjektets hjemmeside …

AK Akademikliniken (merk at de bruker svensk skrivemåte)

aka also known as (om f.eks. filmtitler som har alternative titler). Eksempel: Shivers aka They Came From Within

AKAN Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani

ALAT alaninaminotransferase. Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse.

ALL akutt lymfatisk leukemi – en form for blodkreft

ALS amyotrofisk lateralsklerose – alvorlig nervesykdom som gjør at musklene over hele kroppen gradvis lammes. Den mest alvorlige formen rammer også svelgemuskulatur og pustemuskler.

Alt Gr Alternate Graphic (PC-tasten du må bruke for å skrive tegnene @£${[]}´~). Se også artiklene om spesialtegn og det tredje tegnet.

AM amplitude modulation

a.m. ante meridiem (før middag, dvs. kl. 24–12)

AmEx American Express

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

AML arbeidsmiljøloven (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)

AML akutt myelocyttisk leukemi – en form for blodkreft

AMU arbeidsmiljøutvalg

ANS autonome nervesystem – den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt, f.eks. tarmsystemet, respirasjonssystemet etc.

Aplf Alment praktiserende lægers forening (tidl. navn på yrkesforeningen for allmennlegene). Nytt navn fra 4.5.2006: Allmennlegeforeningen

Aq. aqua – forkortelse for vann. Brukes bl.a. i innholdsfortegnelse for medikamenter.

APA American Psychiatric Association

ARD/ARDS akutt respiratorisk distress (syndrom – alvorlig respirasjonsvikt, ofte hos spedbarn, men kan forekomme hos voksne. Livstruende lungetilstand hvor lungene gradvis fylles med væske og gassutviklingen trues

ARDS adult respiratory distress syndrome. Også acute respiratory distress syndrome

ARM Anorektale misdannelser (ARM) er medfødte tilstander hvor nedre del av tarmen enten er for trang, munner ut på feil sted eller ikke har en synlig åpning. I tillegg er muskler og nerver rundt endetarmen påvirket.

arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake i arbeid)

ARR ofte brukt forkortelse for arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake i arbeid)

ARS acute radiation syndrome

ART Aggression Replacement Training (trening for sinnekontroll)

AS aksjeselskap (ikke med skråstrek eller med punktum (etter lov av 21. juni 1985))

ASA allment aksjeselskap

ASAP as soon as possible

ASAT aspartataminotransferase

ASCII American Standard Code for Information Interchange

ASD atrieseptumdefekt – medfødt hjertefeil, hvor det er åpning mellom hjertets forkamre

ASK alternativ- og supplerende kommunikasjon

ASL american sign language – amerikansk tegnspråk

ASMR autonom sensorisk meridianrespons eller autonom sensorisk meridiansk respons (eng. autonomous sensory meridian response), populært kalt hjerneorgasme

ASMR autonom sensorisk meridianrespons - hjerneorgasme

 

ASP Authorized Service Partner

ASPS American Society of Plastic Surgeons

ASRM American Society of Reconstructive Microsurgery. Nordmannen Tormod Westvik har gjort seg bemerket i USA med sin ekspertise i avanserte rekonstruksjoner ved hjelp av mikrokirurgiske teknikker. Han har blant annet deltatt ved flere ansiktstransplantasjoner (USA).

AST astigmatisme – skeive hornhinner

AT Østerrike (se koder ved adressering av post til utlandet)

ATC Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister

ATLS advanced trauma life support – avansert livreddende behandling ved store skader.

ATN akutt tubulær nekrose – akutt nyresykdom som kan føre til nyresvikt

AUP apotekenes utsalgspris, pris på legemiddel fra apotek/detaljist til forbruker

AV-blokk atrioventrikulær blokk – rytmeforstyrrelse i hjertet som kommer av at ledningssystemet ikke fungerer skikkelig. Det finnes tre grader. Den alvorligste graden fører til at hjertet slår svært sakte, og kan gi hjertesvikt.

AUD australske dollar (det internasjonale valutakodesystemet)

AWB auto white balance – fotoapparatets hvitebalanseinnstilling på auto

AWD all wheel drive – engelsk forkortelse for firehjulstrekk (4×4, 4WD eller AWD), en betegnelse som brukes om kjøretøy med fire hjul og et overføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig.

AWOL absent without official leave (militærsjargong).

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.