Betegnelser som ble brukt på bøddelen og hans tjenere

Abkürzer  
Amplatzer  
Angstmann  
Auweh  
Balz  
Bartel kortform av Bartholomäus
Benedix

også i formen Benedikt og kortformen Benz

Et av de mange egennavn som brukes som fellesnavn for djevelen, og videre for skarpretteren. Luther omtaler av og til bøddelen som «meister Benedix» .

Blutrichter  
Blutscherge  
Blutvogt  
Bruder Henker (1476)
Büttel

(no. bøddel, ahd poto/putil: rettstjener/-fullbyrder)

Else Angstmann: In ahd Zeit ist poto, putil gleich Büttel Name für ein vollziehendes Gerichtsorgan. Ahd butil, mhd. bütel, mnd. bodel, boddel, ags. bydel, mnl. beul ist ein durch das Suffix -ila gebildetes Nomen agentis. Es gehört zu ahd biotan (nhd bieten) in dessen Bedeutung gebieten: also einer, der im Namen des Richters zu kom­men gebietet, der entbietet. (Fra Klu­ge: Ety. Wb.)

Mittel- und Neuniederländisch har formene bodel. buel, beul, beulsknegt.

bøddel no., sv., da.
   
Böser Mann skrekk-/skremmenavn (den gamle bet. av «bös» var «wertlos», «gering» )
Casperer

stammer fra bøddelens bigeskjeft som kvakksalver (Kurpfuscher)

caspern/caschpern 'mit Sympathie kurieren'

Kaspar er et av de mange egennavn som brukes som fellesnavn for djevelen, og videre for skarpretteren.

Cock se Scharfkoch
Cord se Kurt
Cucuari tyvespråk
Dalcher Tyvespråk. Uklar etymologi (men på schwäbisk tyvespråk finnes verbet talchen: drepe).
Daljone, Taljone, Toljim

Tyvespråk, hebraisk taljon 'bøddel'

Talionsprinsippet: straffeprinsipp som går ut på at den som tilføyer skade, skal lide samme skade selv (øye for øye)

Dallinger

Tyvespråk/mil. 1600-tallet

Hebraisk utgangspunkt: thâlâh 'henge opp' (taljone 'bøddel')

«Liber vagatorum» 1510 ûber «dallingern»: «das sind die vor den kirchen steen vnd sind hencker gewesen, vnd haben ein jar odr zwei darvon ge­las­sen, schlagen sich selbst mit ruten, vnd wollen bußen (…) wann sie das ein weil getreiben vnd die leut also betriegen so werden sie wider hencker»

   
   
Dammer se Demmer
Deeffhenker se Diebhenker
Defhenger se Diebhenker
Dehner viser til bøddelens virksomhet som torturist (dehnen 'strekke')
Demmer, Temmer, Dammer

hebraisk tâmê 'uren' eller hebr. dâm 'blod'

Dette uttrykket ble brukt skarpretterne imellom.

Derfensmuch Tyvespråk 20. årh.
Deupscher(i)g' Se Diebscherge (scherge: den som oppbevarer stjålne saker)
Diebhenker, Diphenckir, Diephencker, Diephenker, Defhenger, Diefhenker, Deeffhenker Først belagt 1406 Frankfurt a.M.
Diebsbürger Grimmelshausen
Diebscherge Fra Wien (i formen 'deupscher(i)g')
Diefhenker se Diebhenker
Dieler, Dil(l)er, Tiller

Avhugging av hode het på 1500-tallet fremdeles dillen, og skarpretteren blir også kalt diller.

Else Angstmann: Dieser Name weist auf die ältere Hinrichtungsart des Enthaptens hin, bei der man ein zwischen Balken hochgezogenes Brett auf einen Block herunterfallen ließ.

Diephen(c)ker se Diebhenker
Dil(l)er se Dieler
Diphenckir se Diebhenker
Dollinger se Dallinger
Dollmann

Dolme/dolman (hebraisk utgangspunkt: thâlâh 'henge opp') er på tyvespråk betegnelsen for galgen og hjulet. Talman for skarpretter også på tyvespråk beg. av årh.

Jf. Michel Hofnagels Opptegnelser 1596-1676: «!.2.1650 ble Hans Dollemann satt under rådstuen. Han hadde året i forveien vært nede hos kongen og kom tilbake og lot falle noen ord som øvrigheten fikk vite. Noen år før var han gjort æreløs. I mars for han igjen til Danmark.»  (MHO, NM II 215)

Dollmanns Teller tyvespråk for hjulet ("bøddelens tallerken"), se Dollmann
Drudenhenker Schwabach 1591, når hekseforfølgelsene sto på som verst, ble det ansatt en egen DrudenhenkerDrude, f, 'kv. nattspøkelse*
Faber brukt om rakkeren (tyvenes og skarpretternes språk)
Feiriger

brukt om rakkeren (tyvenes og skarpretternes språk)

henger sammen med feiern 'hvile fra arbeidet'. Feiriger bet. derfor en vandrende, arbeidsløs rakker

Feldmeister Med Feldmeister menes vanligvis bare rakkeren
Femer mhd veme 'dom, straff'. Vemere i bet. skarpretter finnes fra 1200-tallet
Fetzer brukt om rakkeren (tyvenes og skarpretternes språk)

fetzen 'in Fetzen reißen* (rive i filler)

 
Fiks (Meister F.) lat. figo, fixi, fixum 'slå fast, nagle på' brukt om korsfestelse - sammenheng?
Filler

Både om skarpretteren og rakkeren

ahd vel(l) 'menneske-/dyrehud'

Fleischer, Fleisch­hacker, Fleisch­hauer, Vleischer

slakter (sydtysk: Metzger, nordtysk: Schlächter)

1300-tallet: vleischer betydde skarpretter. Bibelen fra 1483 (2. Makk 7,29) har Fleischhacker der Luther har Henker

Fleischhacker se Fleischer
Fleischhauer se Fleischer
Folterer Sjelden. Overs. av lat. tortor
Freimann

Militærsjargong: den som i mil. fungerer som bøddel. Samme som profos?

Breslauer Kriminalformel 1560: «es soll ihn der profos dem nachrichter oder freien mann überantworten» og en folkevise fra Kärnten: «O freimann, liebster freimann mein/schenk mirnoch ein kleines weile!»

Fronbote (Vrône)

er ist der Gerichtsdiener für Botendienste und Urteilsvollstreckung

Mittelniederländisch vroonmester Fronleichnam 'Kristi legeme (i nattverden')

Gabler

lat. gabulus 'gaffelformet galge

brukes skarprettere imellom

Galgenferge  
Galgenmeister  
Halbmeister

Göttingen, Hannover

Også brukt om rakkeren. På tyvespråk bare brukt om rakkeren

Hangdieb

bare brukt «auf das niederländische Gebiet»

belagt i Brügge 1282, 1357, 1383 og de følgende årh.

Hangmann se Hangdieb
Hans (meister H.)

vanskelig å skille om det er egennavnet eller bet. på skarpretteren det er tale om. Luther bruker uttrykket som fellesnavn

«meister» ble ofte plassert foran egennavn i senmiddelalderen når det brukes om skarpretteren

Hauptkassier visstnok en humoristisk omskrivning av skarpretteren (fra K. Nyrop Das Leben der Wörter)
Henker 1276: sannsynligvis først belagt i Augsburger Stadtrecht
Hitzel schlesisk
Häher

ahd hâhan, mhd hâhen 'henge'

Sør-Böhmen beg. 20. årh: hacher=Henker

Hämmerlein se Hämmerling
Hämmerling (meister H.)

eufemisme for djevelen

i ordspråk etc for djevelen, skarpretteren, heksemester

Kafeler se Kaffler
Kaffler

først og fremst om rakkeren, men også om skarp­retteren meget ofte brukt i tyvespråk og skarpretter­språk

Den usikre etymologien viser bare til ordet som bet. for rakkeren (lat. caballus 'hest eller syrisk-talmudsk kefal 'trekke, ta av' eller nd fillen mhd villen 'trekke av skinn/hud')

Kaviller se Kaffler
Kibbenaibber I Rostock (og Stralsund: Kiebenhieberstr.) finnes Kibbenibberstraße (het tidligere Scharfrichterstraße). Også en familie som heter Kybenibbe  
Kilian (meister K.) Wackernagel anfører dette uttrykket som et fellesnavn for skarpretter
Kleemeister mest om rakkeren
Knuspert Benevnelse på bøddelens tjener
Knüpfauf (meister K.)  
Knütter =Knüpfer
Kofler se Kaffler
Kort se Kurt
Kravattenmacher tyvespråk
Kurt (meister K.) nd. kjælenavn for Konrad
Kurzab se Knüpfauf
Leb se Löwe
Lewe se Löwe
Löbmeister se Löwe
Löwe

om skarpretterens tjener (Nürnberg)

Bestemmelser av 1518 og 1520 forsøkte å motarbeide forakten der Löwe

Marterbüttel se Marterer
Marterer

eldre form, men sjelden belagt

1431: marterbüttel brukt for carnifex

Matz (Meister M.)

niederdeutsch

Matz = kortform av Matthäus

Meister først og fremst brukt om laugsmedlemmer, men også andre
Meisterey brukt om skarpretterens bolig, dannet på samme sett som 'bøddeliet'
Meistermann særlig militærrettsspråk?
Menschenzüchtiger 1439 Freiberg skriver til Frankfurt for å leie deres skarp­retter
mester no., da.
   
mestermann no., da.
   
Musche Plicks muligens fra tyvespråk
Mönakro tyvespråk
Nachrichter

mil.

I rettskilder fra 1200-tallet

Notbote  
Peinlein

Om skarpretterens tjener.

Begrenset til det fränkische område

Peter (Meister P.) Sjeldnere brukt som fellesnavn enn Meister Hans
Pferdefiller Sjelden
profoss (ansvarlig for disiplin og straff i hæren, senere identisk med bøddel)
   

Quäler

Codex Teplenius fra 1300-tallet
Racker Ditmarser Landrecht, art. 131: liket etter en selvmorder skal «dorch den bödel efte racker (…) int feld begraven werden» (Grimm: Deutsche Rechtsaltertümer)
Rackerhund se Racker
   
rettermann Brukt i det danske språkområdet, f.eks. Danske dommer nr 246 (1557)
   
 
 
Richter Döpler Theatr. mener at man ikke skal kalle skarpretteren Richter fordi dommerne ikke liker å bli sammenblandet med disse typene
Ritzer tyvespråk
Rumpfbrecker

se Rumpfrecker

Niederdeutsch

Rumpfrecker  
Rübenbauer = Schneider tyvespråk 20. årh.
Scarpcoc se Scharfkoch
Scharfkoch

Flämisch, brabantisch, limburgisch

Formene 'Scherpecock', 'Scarpcoc', 'Cock' fra Gent 1300–1500-tallet

Scharfrichter

Den egentlige embetsbetegnelsen, men stor utbredelse først fra midten av 1500-tallet

Finnes i mange varianter: Scharpffrichter, Scarprichter osv.

Schelm

Mest brukt om rakkeren

mhd. 'Seuche, toter Körper, Aas'

Scherge

Hyppig brukt Bayern/Østerrike, mest om rakkeren

Wolfram Parzival (IX, 445,2) bruker Scherge i betydningen skarpretter

Scherpecock se Scharfkoch
Schinder Viser til personens virksomhet som rakker
Schleifer  
Schnürhänslein Ansbach
Schoband  
Schuntaere se Schinder
Schwerter  
Schürper mhd. schürfen, schürpfen, ahd scurfen 'skjære opp'
Schäler  
Schöler se Schäler
skarpretter no., da.
   
Spitzwürfel

Bøddelens assistent. Kommer av at han kastet avdødes hode rundt?? Eller fordi han svingte det rundt så tilskuerne skulle få se det?

Står ikke i Angstmann, men er nevnt i Rituals of Retribution s 86

Stecknenknecht Mil.: profosens tjener
Steighinauf Ansbach
Stocker Stock = straffemaskin av tre som fangene ble lagt i
Stockmeister

Står også for det pinlige forhør

Stockwärter = fangevokter, Basel 1260

Strafer 1433-34 Braunschweig
Strenger 1510
Stucker se stocker
Stuker se stocker
Tal(l)ien hebr. thâlâh 'henge opp'
Taljone se Daljone
Talman se Dollmann
Temmer se Demmer
Tiller se Dieler
Tolgon tyvespråk 20. årh.
Toljim se Daljone
Trockenscherer

Muligens tyvespråk

trocken brukes med henblikk på hengning

Töter  
Uzlender (Ausländer)  
Vetter Tiltaleformen skarprettere imellom
Viller =skarpretter (Hannover)
Vleischer se Fleischer
Vrechtner  
Vrône se Fronbote
Wasenmeister Sør-Tyskland for 'Schinder' (en som flår), ofte brukt om skarpretterens hjelper
Weiser Mann Hennebergisch (???). Viser til vedkommendes ferdighet som trolldomkyndig
Weiziger se Wizener
Wizener

uuîzinarî, ahd. wîz(z)i, n., 'straff, kval, helvetesstraff

I ahd.-tid brukt om tortor, lictor. Ofte brukt i mhd.-litteratur

Zwicker

Knyttet til brennemerking. Militærsjargong

Kjent fra Liber Vagatorum

Züchtiger Utbredt bet. for skarpretter i hele det sørlige og sørøstlige tyske språkområde
   
   

 

  • Else Angstmann: Der Henker in der Volksmeinung. Bonn 1928
  • Michel Hofnagels Opptegnelser 1596-1676.
  • Kilde: Gravgaver.no

 

Her kan du lese om Nürnberg-bøddelen Franz Schmidt og henrettelser i tidlig nytid (1500- og 1600-tallet)

 

Idiomer - Bøddel - De 500 vanligste ord i norsk - De 500 vanligste ord i Ibsens verk - Ordliste plastikkirurgi - Ord og uttrykk