Kursiv: Om bruk av kursiv i norsk

Kursiv er skråstilt tekst. I engelsk heter kursiv italic og verbet å kursivere heter «italicize». I norsk Word er hurtigtasten for kursiv Ctrl+k, mens det er Ctrl+i i den engelske versjonen. Reglene for hvordan man skal håndtere kursiv er ikke normert, men må basere seg på tradisjon og sunn fornuft.

Strengt tatt er kursiv ikke bare skråstilt skrift, men en egen skriftform (som bygger på kansellihåndskrifter i Italia ca. år 1500). Bare å skråstille antikva (skrifttyper med seriffer) regnes av profesjonelle typografer og designere for å være mindreverdig.

kursiv

 

Kursiv for å markere trykk i setningen

 • Hva er det du sier?
 • Å, var det det du mente!
 • Jeg hadde ikke trodd at Kåre skulle komme.

Vi anbefaler at man bruker kursiv og ikke aksent ved markering av trykk. Bruk av aksent i slike tilfeller (særlig i ordet «det») er en etterlevning av skrivemaskinepoken. Det er ulogisk at man skal markere trykk i ord med e ved å sette på aksent, mens man i alle andre ord må bruke kursiv.

 

Kursiv ved boktitler etc. i stedet for anførselstegn

Særlig i bøker er kursiv den foretrukne utheving av boktitler og kunstverk. I pressen er bruk av anførselstegn mer vanlig.

 

Rekkefølgen av tegn og kursiv: Når skal utropstegn og spørsmålstegn kursiveres?

 • Har Hamsun skrevet Sult? (Spørsmålstegnet skal ikke kursiveres.)
 • Sett deg ned og les Mysterier! (Utropstegnet skal ikke kursiveres.)
 • Dø! (Hvis hele setningen står i kursiv, bør også avslutningstegnet kursiveres.)

Se også artikkelen om rekkefølgen av tegn.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Parentes og kursiv

 • En av bøkene (Sult) var på salg. (Parentestegnene ikke i kursiv.)
 • Guttene våre (Michael og Mads) er opptatt av semikolonregler. (Når parentesen er en del av hele setningen som står i kursiv, er det naturlig at parentestegnene også kursiveres.)

 

Kursiv: Problematisk blir det hvis boktittelen slutter med et tegn

 • Har du lest Hva skal vi gjøre med lille Jill?? (Beste løsning er kanskje å skrive om setningen eller bruke anførselstegn rundt tittelen i stedet for kursiv.)

 

Annen bruk av kursiv

Kursiv brukes i en rekke andre tilfeller:

 • kapitteloverskrifter
 • billedtekster
 • eksempler
 • for å skille ut ord som skal oversettes: year betyr «år»

 

Kursiv og understreking på web

Understreking på nettsider betyr tradisjonelt at det som er understreket er en lenke. Derfor bør man aldri bruke understreking i webtekster for å utheve ord.

Kursiv i webtekster er også problematisk, og bør brukes med varsomhet. Seriffløse (ofte kalt groteske) skrifttyper blir ofte brukt i nettsammenheng fordi de er lettere å lese på skjerm. De vanligste er Verdana, Arial, Helvetica og Geneva. Problemet er at kursiv i disse skrifttypene har dårlig lesbarhet. Hele avsnitt satt i kursiv er rene marerittet å lese.

 

Se for øvrig oversikten over hurtigtaster i Windows.

 

Tilbake til toppen av siden.