Forkortelser: M

Korrekturavdelingen

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

m meter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

ma. mandag

mag.art. magister artium

maks står nå oppført i Bokmålsordbokas nettutgave uten punktum

MANAA Media Action Network for Asian Americans

m.a.o. med andre ord

Mark Markus-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

Matt Matteus-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

Altertavle fra 1664 i Sanda kirke på Gotland

Kvelden før Jesus ble korsfestet, spiste han påskemåltidet med sine disipler (Matt 26, 17-25). Dette måltidet regner kirken som innstiftelsen av nattverden. Altertavle fra 1664 i Sanda kirke på Gotland.

 

MB megabyte, Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

MBE Member of the British Empire. Les mer på Wikipedia.

MC (engelsk forkortelse for motor cycle). MC-klubb.

MD Miljøverndepartementet

md. måned(er), ikke mnd.

MDF Medium Density Fibreboard (trefiberplater)

MDG Miljøpartiet De Grønne

MED Det medisinske fakultet (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

mers Middle East Respiratory Syndrome, jf. covid-19

Språkrådet om forkortelser av navn på sykdommer: «Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.» Les mer her …

mf mezzoforte (middels sterkt)

mfl. med flere

mg milligram

mht. med hensyn til

MHz megahertz

MIDI musical instrument digital interface

mill. million(er)

min minutt

min. minimum

ml milliliter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

MLD metakromatisk leukodystrofi (en alvorlig arvelig, fremadskridende sykdom som primært rammer nervesystemet).

mm millimeter

m.m. med mer

MMA Mobile Marketing Association

MMORPG Massively multiplayer online role-playing game

MN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)

mnd. se md.

MNOK millioner norske kroner

MO er et akronym for modus operandi, eller mode of operations. En forbryters MO er vedkommendes personlige måte å begå en kriminell handling på.

MoFu eller MOFU middle of the funnel. Se ToFu og BoFu

moh. meter over havet

Mos Mosebok (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

mp mezzopiano (middels svakt)

MP Member of Parliament

MP3 MPEG-1 Audio Layer III eller MPEG-2 Audio Layer III

MR magnetisk resonans, det samme som eng. MRI (magnetic resonance imaging) og MT (magnettomografi): bildefremstilling ved hjelp av nukleær magnetisk resonans (NMR). MR er en medisinsk billedundersøkelse som lager bilder av indre organer o.l. Bildene blir som tverrsnitt (pølseskiver) Den benytter seg ikke av røntgenstråler, men en slags magnetisme. Den er spesielt egnet til å avbilde bløtvev. Undersøkelsen foregår inne i en trommel, er langvarig og lager mye lyd.

Mr. mister

mrd. milliard(er)

MS motorskip (uten skråstrek; merk også at MS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: MS «Langøysund»)

MS «Langøysund» på Svalbard

Ms. miss/Mrs.

m/s meter per sekund

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige). «MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.»

MST multisystemisk terapi (Multisystemic Therapy)

MT motortankskip

MTV Music Television

muh. meter under havet

mv. med videre

mva. merverdiavgift

mV millivolt

mW milliwatt

MW megawatt

 

 

NB! Oversikten inneholder også forkortelser som ikke er normert av Språkrådet.